-35%
, ,

ഗാന്ധിജിയുടെ ഡയറി Gandhijiyude Diary (Used Book)

Used Book
Availability:

Only 1 left in stock


212.00 325.00

Only 1 left in stock

സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ വെറും 142 ദിവസം മാത്രമേ രാഷ്ട്രപിതാവിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ നടന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അഗാധമായ ദുഃഖമാണ് ഈ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ.

Book Quality

Used Book

Discount

Publishing House