-15%
,

സൂഫി കഥകൾ Soofi Kadakal

New Book
Availability:

In stock


59.50 70.00

In stock

Purchase this product now and earn 60 EnteBook Points!

സൂഫി കഥകൾ എന്ന പേരിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കഥകളധികവും സൂഫികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അദ്ഭുതകൃത്യങ്ങളാണ്. സൂഫികളുടെ ദർശനങ്ങളുമായോ ജീവിതരീതിയുമായോ അവക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും കാണുകയില്ല. മഹാന്മാരായ സൂഫിവര്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ കഥകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു. ആത്മസംസ്കരണത്തിനും സ്വഭാവസംസ്കരണത്തിനും ഉതകുന്ന ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ എന്നതിനുപുറമേ അവ സൂഫികളുടെ യഥാർത്ഥ ദർശനങ്ങളെയും ജീവിത സമ്പ്രദായങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Author

Book Quality

New Book

Publishing House